Đặt tên hộ kinh doanh cá thể như thế nào đúng quy định nhất?