Đặt tên hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật