Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên tổ chức thế nào?

Nhằm phù hợp với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế mà các quy định của pháp luật về việc tổ chức thành lập doanh nghiệp cũng phải được cải tiến theo. Đặc biệt chính là các quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của từng loại hình doanh nghiệp khác nhau mà phổ biến nhất hiện nay chính là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Nội dung này  góp phần tạo thuận lợi cho chủ sở hữu quản lý hiệu quả hơn các hoạt động của doanh nghiệp mình.

Xem thêm:
Doanh nghiệp tư nhân có con dấu không?
Địa điểm phòng đăng ký kinh doanh ở đâu?
Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp có khó hay không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên tổ chức thế nào?

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên tổ chức thế nào?

Quy định về tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Vì là loại hình doanh nghiệp có sự tham gia của nhiều thành viên nên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên cần phải có một cơ cấu quản lý chặt chẽ. Theo quy định tại Điều 55 Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty này sẽ có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Nếu có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Tuỳ theo quy mô của công ty mà chủ sở hữu có thể xem xét để lựa chọn cách thức tổ chức phù hợp. Khi đó mô hình hoạt động của công ty có thể xây dựng bộ máy điều hành với các chủ thể sau:

Hội đồng thành viên

Điều 56 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định, hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ theo khoản 2 Điều này.

Trường hợp cá nhân là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của Bộ luật hình sự, thành viên đó ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Mô hình quản lý điều hành công ty

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Trường hợp vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

Đối với giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty thì đây là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Chủ thể này chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trên đây là tư vấn của Phan Law Vietnam về quy định của pháp luật liên quan đến cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Nếu cần thêm thông tin gì, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.