Quản lý doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?