Luật đăng ký kinh doanh quy định thế nào về thành lập doanh nghiệp?