Kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký có bị phạt hay không?