Đăng ký xe hộ kinh doanh cá thể thực hiện như thế nào?