Quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện