Cơ cấu công ty TNHH 1 thành viên được quy định như thế nào?