Lương giám đốc công ty TNHH 1 thành viên có được đưa vào chi phí hay không?