Vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014