Trách nhiệm của Cục đăng ký kinh doanh trong việc "doanh nghiệp 144.000 tỷ đồng"