Một cá nhân có thể thành lập nhiều doanh nghiệp hay không?