Một cá nhân có thể thành lập nhiều doanh nghiệp – Đăng ký kinh doanh nhanh