Luật sư Nguyễn Đức Hoàng - “Người bạn” đồng hành pháp lý