Hộ kinh doanh là cá nhân hay tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp?