Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh theo pháp luật