Các loại hình doanh nghiệp trong pháp luật hiện hành