Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân bao gồm các loại hình nào?