7 điều cần lưu ý khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp