Thành lập doanh nghiệp là gì? Căn cứ pháp lý để thành lập doanh nghiệp