Quy trình đăng ký mã vạch sản phẩm theo quy định của pháp luật