Hộ kinh doanh có 2 cơ sở theo quy định của pháp luật