Góp vốn thành lập doanh nghiệp đối với từng loại hình cụ thể