Đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh chịu hậu quả gì?