Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có được là tổ chức?