Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – Đăng ký kinh doanh nhanh