Công ty TNHH yêu cầu hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm tài liệu nào?