Công ty TNHH MTV là gì theo quy định của pháp luật hiện hành?