Đăng ký kinh doanh hộ gia đình năm 2022 có đóng thuế không?