Quyền hạn của cục quản lý đăng ký kinh doanh – Đăng ký kinh doanh nhanh