Kinh doanh vận tải hộ cá thể – Đăng ký kinh doanh nhanh