Doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân – Đăng ký kinh doanh nhanh