Chủ tịch Hội đồng thành viên – Đăng ký kinh doanh nhanh