Số vốn tối thiểu để đăng ký hộ kinh doanh – Đăng ký kinh doanh nhanh